Zelfstudie

Des Heren Nieuwe Kerk - Swedenborg - Den Haag

Hemel en wonderen.
Een impressie van Ton Gravelijn

Hemel en wonderen

Dat het de liefde is waaruit de Engelen hun leven hebben, bleek ook daaruit dat een ieder zich in het andere leven keert volgens zijn liefde; zij die in de liefde tot de Heer zijn en in de liefde jegens de naaste, keren zich bestendig tot de Heer; zij echter die in de liefde van zich zijn, keren zich bestendig achterwaarts van de Heer weg. De oorzaak hiervan was deze dat zij het goede en het ware hadden liefgehad terwille van het goede en het ware, en dezelve aan hun leven hadden ingeplant, en daardoor vermogens waren geworden om de hemel op te nemen met al het onuitsprekelijke daar. Zij echter die in de liefde van zelf en van de wereld zijn, zijn in geen vermogen om dezelve op te nemen; zij hebben een afkeer van dezelve, zij verwerpen ze, en bij de eerste aanraking en de eerste invloed ervan vluchten zij heen en vergezelschappen zich met diegenen in de hel die in eendere liefden als zij zijn.
(Hemel en hel 17)

On-line studie van Des Heren Nieuwe Kerk over het Woord van God

Voor degenen die gaarne het Woord bestuderen, zodat het niet slechts volgens het woord van een ander wordt begrepen, volgt een basisstudie van de leer van de Nieuwe Kerk. In elke sessie wordt een deel van de leer van de Nieuwe Kerk behandeld en de verscheidene grondbeginselen van de waarheid worden omstandig uitgelegd. De gebruikte tekst wordt meegegeven en komt uit het Woord van God – het Oude en het Nieuwe Testament en het Woord van het Goddelijk Menselijke (de Verheerlijkte Heer) dat soms het Derde Testament genoemd wordt, waaruit de betreffende leer ondersteund wordt. De aanvankelijke Leer van de Heer wordt eerst behandeld omdat de Heer de voornaamste studie van het Woord is. Door deze studie hopen we dat u het Woord in een nieuw licht gaat begrijpen – het Licht van de Verheerlijkte Heer – en de dingen in het Woord die u ontgaan zijn – de waarheden en de goedheden – gaat verstaan. Uiteindelijk zult u de geestelijke betekenis van het Woord verstaan. Het Woord leert dat alles daarin betrekking op de Heer heeft. Hij is het voornaamste onderwerp in het Woord. Men leert dat de Heer is God vanuit de eeuwigheid en is God Zelf die in deze wereld kwam en hier geboren is. Dan ziet men dat het Woord met Hem was en Hij het Woord was. Omdat het Woord het Goddelijke Ware of de Goddelijke Wijsheid aanduidt, gaan we begrijpen waarom de Heer het Woord wordt genoemd.

Zelfstudie les 1

De Leer van Nova Hierosolyma over de Heer (De Leer over de Heer)

Zefstudie les 2

Dat de Heer heeft vervuld alle dingen der Wet, is dat Hij heeft vervuld alle dingen des Woords.

Zelfstudie les 3

Het onderdrukken van de hellen door de Heer en Zijn verheerlijking van Zijn Menselijke - Deel 1

Zelfstudie les 4

Het onderdrukken van de hellen door de Heer en Zijn verheerlijking van Zijn Menselijke - Deel 2

Zelfstudie les 5

Dat de Heer door het Lijden des kruises niet de zonden heeft weggenomen, maar dat Hij die gedragen heeft

Zelfstudie les 6

Vervolg: Dat de Heer door het Lijden des kruises niet de zonden heeft weggenomen, maar dat Hij die ... Read more

Zelfstudie les 7

De Toerekening van de verdienste des Heren is niet iets anders dan de vergeving der zonde na de boetedoening.

Zelfstudie les 8

De Geest Gods en de Heilige Geest Een uitleg over de Heer werkend binnenin de mens: De wederverwekking en verlossing van de mens.

Zelfstudie les 9

Over de Naastenliefde, deel 1. Naastenliefde: de noodzaak ervan in onze wederverwekking en onze zaligmaking. Naastenliefde is de openbaring van de Heer in ons leven. Het is de waarheden en de goedheden die binnenin ons leven.

Zelfstudie les 10

Over de Naastenliefde, deel 2. De Naastenliefde is in goede werken en is met het geloof verenigd. Het tweede der naastenliefde is de goede dingen doen omdat zij nutten zijnĀ