De leer

Des Heren Nieuwe Kerk - Swedenborg - Den Haag

De Heer God van de Hemelen
Een impressie van Ton Gravelijn

De Heer is de God des Hemels

In de algehele Hemel wordt geen ander erkend als de God des Hemels dan de Allene Heer. Hij is één met de Vader, de Vader is in Hem en Hij is in de Vader (Johannes 10: 30). De Engelen weten en doorvatten dat het Goddelijke één is, en dat het één is in de Heer. (Hemel en hel 2)

Dat de Heer de God des Hemels is, daaraan kunnen zij die van de Kerk zijn, niet twijfelen; Hijzelf immers heeft geleerd dat alle dingen des Vaders van Hem zijn (Mattheüs XI: 18). De Hemel en de aarde regeren, is uit Hem opnemen al het goede hetwelk der liefde is, en al het ware hetwelk des geloofs is, aldus alle inzicht en wijsheid, en zo alle gelukzaligheid, kortom, het eeuwige leven.
(Hemel en hel 5)

1. De Leer in z’n algemeenheid

Wat is Des Heren Nieuwe Kerk

Des Heren Nieuwe Kerk is een gemeenschap van Des Heren Nieuwe Kerk zijnde Nova Hierosolyma. Ze is een godsdienstige organisatie; een Christelijke Kerk die in 1937 is opgericht. ‘Nova Hierosolyma’ is Latijn voor ‘Het Nieuwe Jeruzalem’. In “De Openbaring van Johannes” lezen wij dat Johannes de heilige stad zag, het Nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. Het is de hoop van deze Kerk dat zij het ‘Nieuwe Jeruzalem’ is, waar als het ware de leer nederdaalt van God, waar ons echte waarheden worden geleerd, waar wij geïnspireerd worden uit de Heer te leven. Ze wordt Des Heren Nieuwe Kerk genoemd, omdat haar leer de Zijne is, die tot ons nederdaalt en ons het ware, het geestelijke leven brengt.

Het Woord en de Leer

Alle Kerken geloven in het Woord en vanuit het Woord ontwikkelen zij hun leer. Al deze kerken leren dat Gods Woord een openbaring is van Gods wil en Zijn zorg voor de mens. Deze openbaring wordt echter door die kerken verschillend geïnterpreteerd. De oorzaak hiervan is dat ze verstaan wordt volgens de natuurlijke of letterlijke zin. Deze natuurlijke of letterlijke zin is eigenlijk het buitenste of uitwendige van onze natuurlijke zintuigen. Binnenin is er een inwendige of geestelijke betekenis. Deze inwendige of geestelijke zin kan niet zonder meer gezien worden. In de letterlijke zin ziet men het verleden (geschiedenis) of de toekomst (profetie), maar bij God is er alleen het tegenwoordige. In de inwendige of geestelijke zin openbaart God Zich rechtstreeks aan ons, Hij deelt Zijn Liefde en Wijsheid met ons, leidt ons in onze geestelijke ontwikkeling tot de Hemel.

Een voorbeeld van inwendige of geestelijke leiding

Het verhaal van het leven van Abraham gaat letterlijk gezien over de geschiedenis van de vroege Hebreeërs. Het gaat over Abram, een gelovig mens, die door Jehovah uit zijn vroegere leven werd geroepen om Hem te volgen. Vanwege zijn geloof heeft God zijn naam in Abraham gewijzigd en hem gezegend. Het Woord is echter de openbaring van God, de openbaring van Zijn Liefde en Wijsheid aan de mens opdat wij tot Zijn beeld en gelijkenis worden gemaakt en ons voortdurend mogen verheugen in Zijn tegenwoordigheid. Leert het verhaal letterlijk verstaan over Abraham die door God verzocht wordt zijn zoon Izaäk als een slachtoffer voor God aan te bieden de ware eigenschappen en hoedanigheden van God? Leert het Woord ook niet dat God niemand in verzoeking brengt? Wat voor leer zou het zijn om mensen te leren dat God zulk een blind geloof eist? Geestelijk verstaan, dat wil zeggen, inwendig gezien, openbaart het verhaal over Abraham het leven van de Heer Jezus Christus toen Hij op aarde was. Het verhaal over de verzoeking van Abraham gaat in werkelijkheid over de smartelijkste en binnenste verzoekingen van de Heer en over Zijn strijd tegen de hellen met al hun boosheden. Het verhaalt over hoe de Heer Zijn Goddelijke verenigde met Zijn Menselijke, hoe Hij Zich zodoende verheerlijkte en Zijn Goddelijkheid Zich in Zijn Menselijkheid voor ons openbaarde.

De rol van de Nieuwe Kerk Des Heren

Des Heren Nieuwe Kerk leidt naar het geestelijk ware en als zodanig worden de eigenschappen en hoedanigheden van de Heer niet alleen gezien en geleerd maar Zijn ware leven vestigt zich werkzaam binnenin ons terwijl we als het ware uit onszelf handelen met en volgens de geopenbaarde waarheden. Onze vragen over de verborgenheden in de Bijbel worden één voor één beantwoord, naarmate wij de echte waarheden leren, en ernaar leven, dat wil zeggen ze ons als het ware toeëigenen en ons met geheel ons hart, onze ziel, ons gemoed en onze kracht erop toeleggen. Dit is de naastenliefde. Daarom zegt Paulus: de letter doodt, maar de Geest maakt levend. Alle rituelen van de Israëlieten waren slechts representatief. De Christelijke Kerken van vandaag leven ze daarom niet meer na. God verlangt geen dierlijke offers net zo min als Hij van Abraham verlangde dat hij Izaäk zou offeren. Gehoorzaamheid aan de ‘letter’ van het Woord brengt de dood, maar gehoorzaamheid aan de ‘geest’ van het Woord brengt het leven van de Heer, die Zelf de bron van het leven is en levend binnenin ons woont. Hieruit verstaan we door de geestelijke zin van het Woord de nieuwe boodschap van liefde van God, want in het ware is het goede en uit het goede is het ware.

Waarvandaan hebben wij deze wetenschap? Waar wordt de inwendige zin geleerd?

Ze wordt in meer dan dertig boeken gevonden, geschreven door middel van Emanuel Swedenborg, een door God geïnspireerde achttiende-eeuwse theoloog. Daar wordt de inwendige zin van het Oude en het Nieuwe Testament gegeven aan hen die de letterlijke tekst ervan op geestelijke wijze kunnen verstaan. De opening van die inwendige betekenis is de ‘Wederkomst van de Heer’. Dit is hetgeen wordt bedoeld, met de woorden: Dan zullen al de geslachten &…; de Zoon des Mensen zien, komende in de wolken des Hemels met grote kracht en heerlijkheid (Mattheüs 24: 30). De Zoon des Mensen is het Goddelijke Ware dat tegen de hellen streed. De wolken des Hemels betekent de letterlijke tekst van het Woord van God.

Wanneer is het Woord bij de mens het Woord?

Niemand twijfelt eraan dat de Kerk uit het Woord is, en dat haar leer volgens het verstaan ervan is en vooral de vreugde en de dank daarvoor. Ook deze dingen bouwen mee aan de Kerk. De Kerk is Kerk volgens degenen in wie de Kerk is. Hieruit blijkt dat, wanneer het Woord niet wordt verstaan, er twee oorzaken van kunnen zijn. Het Woord kan verkeerd begrepen worden, en het kan in een verkeerd gemoed vallen. In beide gevallen heeft het niet de werking van de Waarheid.

Waarom de naam Des Heren Nieuwe Kerk?

Des Heren Nieuwe Kerk beoogt een nieuw verstaan van de wil van God en een nieuwe zienswijze hoe volgens die wil te leven. Het is de verbinding van een nieuw verstand met een nieuwe wil die, in het gemoed waarin ze tot stand komt, een ‘Nieuwe Kerk’ vormt. Deze Kerk wordt steeds weer gesticht en gevestigd, niet door wonderen, maar door de openbaring van de geestelijke zin van het Woord, welke door de Heer aan Emanuel Swedenborg getoond is en door hem neergelegd is in een letterlijke tekst die op de juiste wijze verstaan, de inwendige of geestelijke betekenis ervan onthult. Want binnen de natuurlijke zin is de geestelijke zin, waarin de Heer tegenwoordig is in Zijn Goddelijk Menselijke.

Deze openbaring is de verbinding tussen Engelen en mensen, tussen de geestelijke en de natuurlijke wereld. Laten wij daarom naar de geboden des Heren leven, opdat wij die verbinding mogen ervaren en ons daarin eeuwig mogen verheugen.

2. De Leer in meer bijzonderheden

Bent u sceptisch over wat er op deze website is geschreven? Lees dan het volgende…

Omdat Des Heren Nieuwe Kerk een nieuw verstaan van het Woord leert, dat voor velen waarschijnlijk onbekend is en u daarom sceptisch kan zijn, wordt, opdat u een beter inzicht krijgt, het volgende geschreven. Een van de leerstellingen die opvalt in Des Heren Nieuwe Kerk is dat men, om de betekenis waarlijk te kunnen verstaan, moet weten dat er een inwendige of geestelijke zin binnen de letterlijke zin van het Woord is. Natuurlijk is het vanzelfsprekend dat men naar het Ware moet luisteren en ernaar leven om verlichting te ontvangen.

Door Zijn Goedheden en Waarheden verlost de Heer de mens, dat wil zeggen, als de mens de Heer liefheeft en in Hem gelooft. Deze leer over een inwendige of geestelijke zin van het Woord wordt duidelijk gezien in alle stukken op deze website. Om u echter aan te tonen dat de inwendige of geestelijke zin van het Woord nu onthuld en geopenbaard is voor degene die de Heer, die Zelf het Woord is, liefheeft, wordt het volgende u aangeboden opdat u het zelf kunt zien en bevestigen naar het schriftelijk woord van de Bijbel.

Het Witte Paard en de Ruiter zoals in het Boek de Openbaring

De Inwendige of Geestelijke zin van het Woord Onthuld

Het Woord en de Geestelijke of Inwendige Zin ervan

Wat maakt het Woord van God het Woord: De Leer vanuit de inwendige of geestelijke zin bezien.